1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Juraj Zeman, IČO: 67502831, se sídlem Sadová 15, 692 01, Mikulov na Moravě, fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Mikulov, oddělení obecní živnostenský úřad, ev. č.: 370402-5645-00 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Náměstí 14, 692 01, Mikulov na Moravě
e-mail: info@cooldecor.cz
telefon: +420 608 082 559

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, poněvadž není osobou, která by měla povinnost pověřence jmenovat.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky, zejména:
• jméno a příjmení,
• e-mailová adresa,
• poštovní adresa,
• telefon.

2.2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem splnění závazku ze smlouvy, tedy aby vám mohl zaslat vámi objednané zboží.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
• plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy aby mohl správce zaslat objednané zboží,
• splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zejména povinností plynoucích z účetních a daňových právních předpisů,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy na základě právních předpisů může správce svým zákazníkům obchodní sdělení zasílat, pokud takové zasílání zákazníci neodmítnou,
• váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby, tedy pokud jste se k odběru přihlásili na webu správce. Tento souhlas udělujete na dobu 3 let,
• váš souhlas se zpracováním dat získaných z cookies, přičemž informace o cookies jsou obsaženy na odkazu zde.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
• plnění právních povinností vůči státu,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje 
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
• po dobu, po kterou zpracování osobních údajů předepisují právní předpisy,
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
• podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, zejména tedy přepravní společnosti a poskytovatelé platebních služeb,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, tedy zejména společnost spravující e-shop a poskytující hosting,
• zajišťující marketingové služby, tedy zejména společnost, která rozesílá obchodní sdělení.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo vznést námitku proti prováděnému přímému marketingu, tedy proti zasílání obchodních sdělení. Této námitce je správce povinen vyhovět, přičemž odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete i prostřednictvím odkazu v každém zaslaném obchodním sdělení,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek, přičemž toto odvolání se nedotýká zpracování, které bylo prováděno za dobu trvání souhlasu před jeho odvoláním.

Veškerá výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů správce, uvedených v článku 1.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 3. 2023.